پایه و اصول صفحه‌آرایی

پیشینه صفحه‌آرایی در ایران به گذشته‌های بسیار دور ـ یعنی زمانی که سومری‌ها بر روی لوحه‌های گلی مفاهیم مرتبط با یکدیگر می‌نوشتند ـ بازمی‌گردد. اوج هنر کتاب‌آرایی ایران نیز به دوره تیموریان تعلق دارد.

هنرجویان باید بدانند که کاربرد آشنایی با صفحه‌آرایی فقط در آماده‌سازی کتاب و مجله برای چاپ نیست؛ بلکه شرط اصلی تسلط و مهارت و آگاهی داشتن بر مفهوم فراگیری در گرافیک که به آن «دیزاین» گفته می‌شود، تجربه و شناخت صحیح صفحه‌آرایی در شاخه‌های مختلف آن (کتاب، مجله، روزنامه، کاتالوگ و بروشور) است.

هدف کلی این درس، آشنایی با اصول صفحه‌آرایی و کاربرد آن در مجله و کتاب می‌باشد.