مبانی هنر و رنگ

عموماً هنرهای تجسمی به آن دسته از هنرها گفته می‌شود که قابلیت تجسم و شکل‌پذیری دارند و مستقیماً به‌وسیله حس بصری درک می‌شوند. مبانی هنرهای تجسمی را می‌توان به قواعد درک زبان بصری و ایجاد اثر در هنرهای تجسمی تعبیر کرد. به‌وسیله شناختن و تجربه کردن مبانی هنرهای تجسمی، زبان آثار هنری که با تجسم و ارتباط بصری سر و کار دارند، بهتر فهمیده شده و در نتیجه بهتر به کار گرفته می‌شوند.

هدف کلی این درس، شناخت عناصر بصری و توان بکارگیری کیفیات بصری و روابط آن در ترکیب‌بندی و خلق آثار هنرهای تجسمی است.

این واحد درسی در پایه دهم ارائه می‌گردد.


برای دیدن نمونه کارهای هنرجویان هنرستان نور در درس مبانی هنرهای تجسمی  ایـنجا  کلیک نمایید


ابزار های مورد نیاز در درس مبانی در هنرستان :