طراحی

طراحی ۱
در کتاب این درس ـ که در پایه دهم ارائه می‌گردد ـ مطالب، مرحله به مرحله و به کمک منابع تصویری ارائه می‌گردد. مباحث اصلی کتاب در پنج فصل و به دو بخش طراحی خطی و طراحی با سایه‌روشن تقسیم شده است. آشنایی با مراحل طراحی، ابتدا با معرفی روش‌های ساده کردن، اندازه‌گیری، ترکیب‌بندی و امکانات ابزار مختلف در آثار گوناگون آغاز می‌شود و پس از کسب توانایی بکارگیری خط در حوزه طراحی، امکانات ابزارها در زمینه ایجاد سایه‌روشن معرفی می‌شوند.
هدف کلی این درس، کسب توانایی طراحی موضوعات مختلف به صورت عینی می‌باشد.

 

طراحی ۲
در این درس ـ که در پایه یازدهم ارائه می‌گردد ـ با سه حوزه طبیعت (منظره)، معماری، انسان و اصول آموزش پیشرفته‌تر آشنا خواهیم شد.
هدف کلی این درس، کسب توانایی طراحی با توجه به شناخت کیفی در سه حوزه طبیعت، معماری و انسان می‌باشد.


برای دیدن نمونه کارهای هنرجویان هنرستان نور در درس طراحی  ایـنجا  کلیک نمایید


ابزار های مورد نیاز در درس طراحی در هنرستان :