علم مناظر و مرایا

ارتقاء روزافزون کیفیت و کارایی محصولات صنایع، بدون طراحی دقیق از جزئیات آنها در مراحل مختلف ساخت، هرگز عملی نبود. رسم فنی (یا همان علم مناظر و مرایا)، یک روش طراحی استاندارد و پایه و اصول هندسه و ریاضیات برای نمایش دقیق اشیاء است که به دلیل نوع کاربرد، از انواع طراحی‌های هنری متمایز می‌شود.

در مراحل پیش از ساخت یک محصول، طراح با رسم پیش‌طرح‌های ساده، ایده‌های خود را بر روی کاغذ می‌آورد و بسته به اهداف کار، این ایده‌ها را رفته‌رفته گسترش داده، تکمیل کرده و نقص‌ها و معایب آن را مرتفع می‌سازد. در مرحله ساخت نیز، رسم فنی به عنوان یک زبان گرافیکی، وسیله ارتباط طراحان با گروه‌های اجرایی است. سازندگان هنگام ساخت با تکیه بر ترسیمات فنی ایده‌های طراحان را با تمام جزئیات مورد نظر اجرا می‌کنند.

هدف کلی این درس، آشنایی با رسم فنی و مناظر و زوایای تجسم و توانایی ترسیم شیء در فضا با رعایت پرسپکتیو می‌باشد.

این واحد درسی در پایه دهم ارائه می‌گردد.


ابزار های مورد نیاز در درس مناظر و مرایا در هنرستان :