تاریخ هنر ایران

در این درس تلاش می‌گردد برجسته‌ترین هنرها در دوره‌های مختلف تاریخی به هنرجویان معرفی شوند تا هنرجویان رشته‌های مختلف هنری، ارتباط این درس با سایر دروس رشته خود را بیشتر درک نمایند.

در هر فصل از کتاب این درس به یک دوره تاریخی و مکانی خاص اشاره شده و با حفظ سیر و تسلسل تاریخی، ویژگی‌های فرهنگ، تمدن و آثار هنری هر دوره شرح داده شده است.

هدف کلی این درس، آشنایی با تاریخ هنر جهان از دوره باستان تا قرن معاصر است.

این واحد درسی در پایه دهم ارائه می‌گردد.