مبانی تصویرسازی

تصویر، از گذشته‌های دور تا به امروز به انسان در جهت ارتباط برقرار کردن کمک کرده است. در گذشته «تصویر» و «مصور کردن» در حیطه خاصی نمی‌گنجید و شامل هر اثر تصویری می‌شد؛ در آن زمان هنرمندان به نقش کردن تصاویر بر روی ظروف، اشیاء و اماکنی می‌پرداختند که بیشتر به نقاشی نزدیک بود و تا مدت‌ها تصویرگری در کنار نقاشی به حیات خود ادامه می‌داد؛ به‌طوری‌که تفکیک آنها از یکدیگر کار دشواری بود. تصویرگری به تدریج خود را از نقاشی جدا کرده و در چند دهه اخیر در کنار گرافیک قرار گرفته است. در زمان حاضر نیز تصویرگران به صورت عمده با دو گرایش نقاشی و گرافیک فعالیت می‌کنند.

هدف کلی این درس، کاربرد انواع شیوه‌های تصویرسازی در کتاب می‌باشد.


برای دیدن نمونه کارهای هنرجویان هنرستان نور در درس تصویرسازی  ایـنجا  کلیک نمایید


ابزار های مورد نیاز در درس تصویرسازی در هنرستان :