صبحانه با نور

 ۰۶ آبان ۱۳۹۸  |   112 بازدید

به مناسب شهادت امام حسن (ع) و رحلت رسول اکرم (ص) ،دانش آموزان به صرف صبحانه مهمان نور بودند